DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 w Warszawie

Zespół Szkół Specjalnych nr 38 mieszczący się przy ulicy Namysłowskiej 10, 03-455 Warszawa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Wyłączenia

 • Nie dotyczy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Leszczyńska.
 • E-mail: kierownik@zs38.edu.pl
 • Telefon: 22 6197234

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 w Warszawie
 • Adres: Zespół Szkół Specjalnych nr 38, ul. Namysłowska 10, 03-455 Warszawa
 • E-mail: dyrektor@zs38.edu.pl
 • Telefon: 22 619 72 34

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny szkoły

Sposób dojazdu

Dojścia piesze są od ulicy Stefana Starzyńskiego.

Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej.

Chodnik z przeznaczeniem na pas dla pieszych i dla rowerzystów.

Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np., furtka, słupki na przejściach, kamienne kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Najbliższa stacja metra: Dworzec Gdański znajduje się w odległości do ok.1500 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów do przejścia podziemnego.

Najbliższe przystanki autobusowe: Namysłowska 01, Namysłowska 02 (kierunek Centrum, Żoliborz/Bielany lub Bródno/Targówek).

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Namysłowskiej – w odległości pięciu metrów od budynku. Miejsce parkingowe jest przy chodniku.

Najbliższy postój taksówek jest w odległości 1500 metrów koło Dworca Gdańskiego.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.ztm.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi petentów

 Przy wejściu głównym, o szerokości 90 cm, usytułowana jest lada z ciągłą obecnością portiera.

Obiekt jest trzykondygnacyjny.

Na poziom 0 prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych.

W obiekcie nie ma windy.

W obiekcie znajduje się monitoring wizyjny. Zapisy są przechowywane przez okres do 30 dni.

Osoby z zewnątrz zobowiązane są do wpisania się do księgi gości.

Uczniowie wchodzą osobnym wejściem.

Przed budynkiem znajduje się  miejsce parkingowe zarezerwowane dla samochodów dowożących uczniów do szkoły.

W szkole funkcjonuje radiowęzeł.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Główne wejście do budynku, o szerokości 90 cm, jest wyposażone w platformę dla niepełnosprawnych.

W budynku, na poziomie 0, znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych

Na terenie placówki jest dostępny tłumacz języka migowego.

Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Do budynku placówki można dostać się przez podjazd dla niepełnosprawnych.

Inne informacje i oświadczenia

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Agnieszka Świerżewska, sekretariat@zs38.edu.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 226197234.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl