O szkole

1 listopada 1946 roku – otwarcie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 51 dla młodzieży o lekkim stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Pierwszą siedzibą Szkoły były dwie sale lekcyjne użyczone przez Szkołę Podstawową Specjalną Nr 3 przy ul. Ząbkowskiej 43

Rok szkolny 1947/48 – powiększenie bazy lokalowej Szkoły o dwie sale lekcyjne – stworzenie pracowni warsztatowych: krawieckiej-introligatorskiej i szewskiej-cholewkarskiej

Wrzesień 1948 roku – Szkoła otrzymuje własny lokal po Prywatnym Gimnazjum Ogólnokształcącym przy ul. Kępnej 17 (I i IV Piętro). Nadzór nad szkołą sprawowała Dyrekcja Okręgowego Szkolnictwa Zawodowego.

Rok 1950 – przejęcie administrowania i nadzoru pedagogicznego nad szkołą przez Kuratorium w Warszawie

Czerwiec 1950 roku – w szkole odbył się pierwszy egzamin czeladniczy (przystąpiło do niego 18 uczniów)

Rok 1951 – przydzielenie szkole dwuizbowego lokalu przy ul. Targowej 45; utworzenie pracowni introligatorskiej dla uczniów klas III i punktu usługowego dla ludności

Wrzesień 1952 – Szkoła otrzymuje nowy lokal po zlikwidowanym Gimnazjum Rękodzielniczym przy ul. Białostockiej 4. Szkoła składa się z 22 izb o łącznej powierzchni 500 m2.

Rok 1959 – bazę lokalową Szkoły powiększono o barak przy ulicy Karola Wójcika 23/29 (obecnie Kłopotowskiego) opuszczony przez Szkołę Podstawową.

Rok szkolny 1964/65 – podział Szkoły na dwie odrębne i niezależne placówki. Dziewczęta przeniosły się do budynku przy ul. Skaryszewskiej 8. Powstała tam Szkoła Zawodowa Specjalna, która otrzymała nr 53. W starym budynku przy ul. Białostockiej 4 i baraku przy ul. Karola Wójcika 23/29 (obecnie Kłopotowskiego) pozostali chłopcy wraz z częścią personelu. Warunki lokalowe były bardzo trudne.

10 września 1967 – otwarcie nowego budynku przy namysłowskiej 10.

10 maja 1969 – nadanie szkole imienia Marii Grzegorzewskiej. Od tego dnia pełna nazwa Szkoły brzmi „Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 51 im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie”; wmurowanie tablicy pamiątkowej z tej okazji

Październik 1986 – wręczenie szkole sztandaru podczas obchodów 40 – lecia placówki.

Wrzesień 1992 roku – utworzenie w szkole klasy o dwuletnim cyklu kształcenia dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Rok 1993 – powołanie Uczniowskiego Sądu Koleżeńskiego. Działa on w oparciu o regulamin opracowany we współpracy z Rzecznikiem Praw Ucznia i Kuratorium Oświaty.

Rok 1994 – powołanie Rady Szkoły – organu zwiększającego udział i wpływ rodziców na organizowanie zadań opiekuńczo-rewalidacyjnych placówki.

Rok 1994/95 – otwarcie nowoczesnej pracowni komputerowej dzięki poparciu MEN-u i Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych.

Rok 1995 – powstanie pokoju nauczycielskiego, który stał się ośrodkiem wymiany doświadczeń zawodowych i miejscem integrującym Rade Pedagogiczną

Rok 1996 – obchody 50-lecia Szkoły.

Rok 1997 – likwidacja gospodarstwa pomocniczego (warsztatów szkolnych) na mocy uchwały Zarządu Powiatu Warszawskiego

I 2003 – powstanie laboratorium szkolnego.

I – IV 2003 – protest społeczności szkolnej – nauczycieli i uczniów przeciwko używaniu w nazwie Szkoły złów :upośledzenie umysłowe”. Zaproszenie na spotkanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu dyrektora, wicedyrektora, psychologa i przedstawicieli młodzieży w sprawie protestu.

VIII 2003 – zmiany w Ramowym Statucie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dotyczące nazwy: „W nazwie Szkoły zasadniczej specjalnej umieszczonej na tablicy urzędowej, na Sztandarze, na świadectwie, na legitymacji szkolnej oraz pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo, pomija się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów”.

XII 2003 – powstanie nowoczesnej pracowni gastronomicznej.

Rok 2004 – przekształcenie Szkoły Przysposabiającej do Zawodu w Szkołę Przysposabiająca do Pracy.

Rok 2004 – ZSZ nr 51 została wyznaczona przez OKE jako Ośrodek egzaminacyjny do prowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla zawodów: kucharz małej gastronomii i cukiernik.

Rok 2005 – powstanie nowoczesnej pracowni komputerowej.

VII 2006 – powstanie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

VIII 2006 – powstanie nowoczesnej pracowni cukierniczej w oparciu o otrzymany sprzęt z funduszy unijnych.

18.04.2006 – obchody 60-lecia Szkoły.

X 2006 – wizyta nauczycieli ze szkół z Niemczech. Nawiązanie współpracy.

Dyrektorzy szkoły:

Anna Gotinowa 1946 – 1951

Zofia Skórzanka 1951

Józefa Wilemborek 1951 – 1963

Zdzisław Sosnowski 1963 – 1981

Halina Dębowska 1982 – 1986

Halina Tkacz 1986 – 1990

Andrzej Zborowski 1990 – 1992

Leszek Wawer 1992 – II 2006

Ewa Mielczarska-Syskowska III 2006 do chwili obecnej