Szkoły

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 kształci młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i ze sprzężeniami. 

Uczymy młodzież samodzielności i zaradności życiowej poprzez wieloprofilowe usprawnianie i udział w zajęciach z zakresu kompetencji społecznych. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną (podjazdy, łazienki). 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 51 kształci młodzież z   niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz osoby z z. Aspergera. 

Szkoła kształci w następujących zawodach:

  • Kucharz
  • Cukiernik
  • Piekarz
  • Sprzedawca
  • Fryzjer
  • Mechanik pojazdów samochodowych.

Szkoła przyjmuje uczniów posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.