KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
  o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 2. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 w Warszawie (adres: ul. Namysłowska 10, 03-455 Warszawa, adres e-mail: kierownik@zs38.edu.pl , numer telefonu: 22 619-72-34).
 3. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: mbfo.iod@um.warszawa.pl).
 4. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz.U. z 2018 poz. 994, ze zm.);
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 poz. 995, ze zm.);

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.)

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków ciążących
  na Administratorze, tj. zapewnienia porządku publicznego, a także ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeństwa uczniów
  i pracowników Placówki i osób trzecich, ochrony mienia Placówki oraz zachowania
  w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Placówkę na szkodę.
 2. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: wejście główne budynku
  i boisko szkolne, korytarz przy wejściu głównym,  korytarzach parteru, piętra i szatni, oraz częściowo obszar wokół Placówki – chodnik i brama.
 3. Administrator ograniczył do niezbędnego minimum nagrywanie przestrzeni publicznej.
 4. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dźwięku)Dane
  z monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są przechowywane przez 30 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w ust. 5.
 5. Administrator Danych Osobowych każdorazowo zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:

a) na uzasadniony pisemny wniosek osób trzecich,

b) na pisemny wniosek organów prowadzących postępowania.

 1. Zabezpieczone z monitoringu wizyjnego dane są udostępniane wyłącznie:
 1. organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia,
  w szczególności  policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów;
 2. osobie fizycznej na podstawie przepisów RODO (z poszanowaniem praw i wolności osób postronnych).
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania.
 3. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym
  na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
  w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 4. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 108a Prawo oświatowe oraz art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
 6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Placówce Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.