ul. Namysłowska 10; 03-455, Warszawa; tel./fax 22 619 72 34, 22 619 80 79
MONITORING

SZCZEGÓŁY PO KLIKNIĘCIU NA OPCJI MONITORING

O SZKOLE

Zespół Szkół nr 38 w Warszawie, ul. Namysłowska 10 jest najstarszą szkołą zawodową, szkolnictwa specjalnego w Warszawie. Zespół Szkół składa się z dwóch osobnych placówek:

Szkoła Zawodowa Specjalna nr 51 - powstała 1 listopada 1946 r.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 - powstała w lutym 1997 r.

Wyróżnikami szkoły są wspaniałe osiągnięcia sportowe, ale nie tylko. Tradycje sportowe są kontynuowane do dzisiaj przez kolejnych nauczycieli wychowania fizycznego. To ich praca i zaangażowanie w głównej mierze przyczyniły się do sukcesów.

Wspaniali uczniowie i pracownicy. To dzięki nim każdy rok istnienia jest ciekawszy i lepszy. Wielu z nich otrzymało nagrody burmistrza oraz inne odznaczenia resortowe i państwowe.

Kilka razy w każdym roku ogarnia szkołę nastrój świąteczny. Na zawsze do kalendarza imprez wpisała się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych, ceremonia pożegnania uczniów kończących szkołę, studniówka. Uczniowie nie tylko uczą się, ale też i bawią oraz wspólnie świętują (walentynki, pierwszy dzień wiosny, Boże Narodzenie), urządzają bale i niesamowite konkursy.

MISJA i WIZJA SZKOŁY

JESTEŚMY PUBLICZNĄ SZKOŁĄ ZAWODOWĄ DLA MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE W STOPNIU LEKKIM, UMIARKOWANYM I ZNACZNYM ZE SPRZĘŻENIAMI

Pragniemy, aby nasza szkoła była:

 • bezpieczna
 • przyjazna
 • zdrowa
 • przygotowująca do życia i pracy w nowoczesnym świecie.

Cele szkoły:

 • Celem naszym jest wspólne tworzenie świata w jakim chcemy żyć.
 • Uczyć młodzież samodzielności i zaradności życiowej poprzez wieloprofilowe usprawnianie

Nasze tradycje:

 • Uroczyste rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego
 • Uroczystości ślubowania na Sztandar szkoły uczniów klas I
 • Ceremoniał pożegnania uczniów klas kończących szkołę

Ważniejsze zadania i osiągnięcia szkoły:

 • szkoła prowadzi zajęcia w systemie jednozmianowym
 • szkoła nasza od wielu lat jest szkołą sukcesów sportowych każdego ucznia
 • rozwijamy zainteresowania uczniów i uczymy korzystać z dóbr kultury
 • zapewniamy uczniom wszechstronny rozwój, uwzględniając ich indywidualne potrzeby i możliwości
 • szkoła nie ma barier architektonicznych, posiada wygodny podjazd dla wózków
 • oferujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, organizując czas wolny uczniów
 • szkoła zapewnia wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami zewnętrznych egzaminów zawodowych
 • organizujemy dla uczniów różne formy pomocy: materialnej, dydaktycznej i opiekuńczej
 • współpracujemy ze Strażą Miejską i Policją w celu zapewniania maksymalnego bezpieczeństwa naszym uczniom

Szkoła prowadzi kilka kół zainteresowań takich jak:

 • koło komputerowe
 • koło turystyczno-krajoznawcze
 • koło matematyczne
 • koło plastyczne
 • koło literacko-teatralne
 • koła przedmiotowe (dla kucharza, cukiernika, mechanika itd.)

Baza szkoły

 • Szkoła posiada bardzo dobrą bazę do realizacji swoich zadań:
 • sale lekcyjne urządzone zgodnie z wymogami bhp, estetycznie urządzone i odnowione, wyposażone w odpowiednie pomoce naukowe
 • salę gimnastyczną i siłownię
 • gabinety rewalidacji indywidualnej
 • gabinet pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • gabinet lekarski
 • nowoczesną pracownię komputerową z dostępem do Internetu
 • ośrodek egzaminacyjny OKE do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach kucharz małej gastronomii i cukiernik
 • bibliotekę wyposażoną w nowoczesne komputery
 • stołówkę
 • boisko szkolne
 • pomieszczenia pomocnicze i sanitarne (natryski)
 • sklepik

Kadra

W szkole pracuje wykwalifikowana kadra posiadająca przygotowanie do pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, permanentnie podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe, otwarta na potrzeby uczniów i działania innowacyjne.


Ostatbnia aktualizacja z dnia: 10-03-2020

Gości: 73525
© 2011 www.zs38.edu.pl